Uitgeverij van de Toekomst wil zich niet alleen toeleggen op onderzoek van nieuwe technologieën en businessmodellen maar wil ook de vertaalslag maken naar de praktijk. In het kader daarvan zullen een aantal pilots worden uitgewerkt. Waaraan moet zo'n pilot beantwoorden en welke procedure dient gevolgd bij het indienen van een projectvoorstel?

Indienen projectvoorstel

Pilootprojecten kunnen aangevraagd worden door verschillende partijen:

 • Door uitgevers
 • Door ICT-bedrijven
 • Door consortia van uitgevers, al dan niet in combinatie met een of meerdere IT-bedrijven
 • Een organisatie van uitgevers zoals bijv. Knooppunt, GEWU, ….

Elke uitgeverij/technologiebedrijf of consortium van uitgeverijen/technologiebedrijven – al dan niet lid van de Gebruikersgroep (GG) kan een projectvoorstel indienen.
Van zodra het projectvoorstel wordt goedgekeurd, zal de betreffende uitgeverij effectief deel uitmaken van de GG – voor het geval dat nog niet zo is.

Procedure projectvoorstel – kandidaatstelling uitgeverijen & ICT-bedrijven

Projectvoorstellen worden gemotiveerd en gestoffeerd ingediend bij de projectleiding van Uitgeverij van de Toekomst. D.w.z.:

 • omschrijving van het project (wat, voor wie, toepassing…)
 • doel van het project (waarom dit project: algemeen nut, inzetbaarheid, segment…)
 • partnership
 • timing
 • indiener van het project + contactpersoon
 • op welke punten sluit het projectvoorstel aan bij de doelstellingen van Uitgeverij van de Toekomst
 • wat is de inbreng van het eigen bedrijf
 • welke inzet is er of wordt verwacht van de partner(s)
 • welke inbreng wordt verwacht van Uitgeverij van de Toekomst

Beoordeling projectvoorstel

1. Evaluatie-criteria: Bij de beoordeling van de Uitgeverij van de Toekomst-projectvoorstellen worden volgende criteria gewogen:

 • het vraaggedreven karakter van het project (d.w.z. de noden van de uitgeverijen primeren)
 • het collectieve belang en de generieke output (niet een one shot voor één specifiek bedrijf met één specifiek project)
 • de inhoudgestuurde benadering (het project is content driven)
 • de crossmediale/transmediale aanpak
 • verrijking en vernieuwing van het uitgeefbusiness model
 • de duurzaamheid van de oplossing
 • de brede beschikbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en service
 • de toegevoegde waarde op het vlak van social publishing

Projectvoorstellen die in de meest brede zin beantwoorden aan deze criteria – vooral wat de collectiviteit ervan betreft - zullen voorrang krijgen op niche initiatieven. Deze kunnen in een latere fase een spin off worden van de collectieve projecten. 

2. Wie beoordeelt?

Een projectvoorstel wordt beoordeeld door de projectleiding die het voorstel op haar beurt voorlegt aan de Gebruikersgroep. M.a.w. de leden van de Gebruikersgroep hebben inspraak in de keuze van de pilootprojecten en bepalen mee de belangrijkste oriëntaties van het project.

Indienen

Projectvoorstellen worden via mail ingediend bij de projectleiding: 
Annemie Speybrouck - T: +32 (0)3 369 04 80 - M: +32 478 58 54 13 - E: annemie.speybrouck@boek.be