De pilootprojecten die ontwikkeld worden in de schoot van Uitgeverij van de Toekomst krijgen stilaan vorm. We zetten de pilots alvast nog even op een rij.

 

Tool for authoring enriched ebooks

 • Twee problemen gedefinieerd als vertrekpunt voor de pilot:
  - Huidige auteursomgevingen voor digitale boeken vertonen nog een aantal tekortkomingen. Ofwel maken ze gebruik van gesloten presentatieformaten of ze maken gebruik van hybride apps wat voor de meeste uitgevers op lange termijn niet interessant is. Wat de ondersteuning van digitale verrijkingen betreft, stellen we vast dat die of beperkt is of omslachtig omdat er bijvoorbeeld gebruik moet gemaakt worden van scripting. M.a.w. er is ICT-kennis nodig om die verrijkingen toe te voegen. Dus niet gebruiksvriendelijk en bovendien arbeidsintensief en bijgevolg niet kosten-efficiënt. Vaak gaat het om eenmalige verrijkingen die enkel kunnen gebruikt worden in de context van één boek en die moelijk herbruikbaar zijn.
  - Nog steeds weinig kennis beschikbaar over de mate waarin momenteel digitale verrijkingen worden ondersteund in verschillende leesomgevingen.
 • Innovatiedoelstellingen
  Theroretisch: meer kennis verwerven m.b.t. de ondersteuning voor verrijkingen in auteursomgevingen en ook in verschillende leesomgevingen. En kennis verwerven m.b.t kosteneffciciëntie bij het generiek toevoegen van verrijkingen aan digitale boeken.
  Praktisch: ontwerp en implementatie van een innovatieve auteursomgeving die toelaat om op een gebruiksvriendelijke manier verrijkingen toe te voegen aan digitale boeken. Gebruiksvriendelijk betekent dat er geen ICT-kennis nodig is. Die auteursomgeving zal ondersteuning bieden voor de nieuwste open presentatieformaten zoals html5 en ePUB3.
 • Om die doelstellingen te reraliseren werden een aantal onderzoekstaken en ontwikkeltaken gedefinieerd. Van identificeren van een aantal use cases met de daarbijhorende vereisten over een review van de verschillende creatietools en diverse types van verrijkingen, tot creatie en testing van verrijkte boeken in diverse leesomgevingen.
 • Afleverbaarheden in het technische luik: technische rapporten. In het praktische luik: de auteursomgeving voor het verrijken van digitale boeken, waarbij we expliciet aandacht zullen besteden aan enerzijds de ondersteuning voor open formaten en anderzijds de gebruiksvriendelijkheid van de betreffende auteursomgeving. De bekomen resultaten zullen toegelicht worden tijdens seminaries en workshops.
 • Planning: gestart op 1 maart 2013. Looptijd: 1 jaar. Onder leiding van Hajar.
  Momenteel wordt gewerkt op de achtergrondstudie en t/m juni-juli zal gewerkt worden op het definiëren van use cases en worden vereisten verzameld, zullen auteursomgevingen geanalyseerd worden (wat zijn hun zwakten en sterkten) en zal gekeken worden naar de classificatie van verschillende types verrijkingen. In juni-juli willen we komen tot de definitie van een architectuur voor onze auteursomgeving. Vanaf augustus wordt gestart met de implementatie op basis van de informatie die verzameld werd tijdens de achtergrondanalyse.
 • Types boeken die zullen bekeken worden in de context van verrijking: kinderboeken, non-fictie voor volwassenen en educatieve uitgaven.
 • Requirements
  De auteursomgeving moet innovatief zijn, moet meer kunnen dan wat momenteel al voorhanden is in de markt. Ze moet tegemoetkomen aan de collectieve behoeften van de verschillende uitgevers die deelnemen in UVT. En de auteursomgeving moet zo gebruiksvriendelijk mogelijk zijn en moet uiteraard ook ondersteuning geven voor open formaten html5 en ePUB3.
 • Hajar geeft toelichting bij haar review van de verschillende auteursomgevingen waarop ze gewerkt heeft gedurende de voorbije weken. Dat heeft zich vertaald naar een support grid (cfr. presentatie in bijlage bij het verslag van GG-sessie 3). Een grid die de meest gangbare creatietools in beeld brengt, gelinkt aan een lijst van features.
 • De afgelopen maanden is ook gewerkt op het vastleggen van use cases en op het verzamelen van requirements. Focus lag ook op de beoordeling van de verschillende auteursomgevingen. Er is gestart met de classificatie van verrijkingen op basis van de boekinhoud die MMLab reeds ontvangen heeft van een aantal uitgevers. Welke types verrijkingen allemaal beschikbaar zijn, wordt in kaart gebracht evenals welke types verrijkingen momenteel belangrijk zijn voor de verschillende types uitgevers en voor de verschillende types van boeken. Ondertussen werd ook al nagedacht over een basisarchitectuur voor de auteursomgeving. Uiteraard zal die bestaan uit een GUI (een grafische gebruikersinterface) en wat applicatielogica. Wellicht zal bij iMinds een eigen bibliotheek van verrijkingen gecreëerd worden. Die zal bestaan uit een aantal sjablonen, uit een aantal templates. Maar verwacht wordt dat het ook interessant kan zijn om andere bibliotheken te kunnen aanspreken. Het IDPF is van plan om een activiteit te starten rond het generiek verrijken van digitale boeken. Vanuit dit pilootproject zal iMinds bij die activiteit aansluiten om daartoe bij te dragen en om dan bijvoorbeeld ook te kunnen spreken met hun bibliotheek van verrijkingen. Die applicatielogica zal dus enerzijds gebruikt worden om bibliotheken met verschillende types van verrijkingen aan te spreken. Anderzijds zal de applicatielogica ook gebruikt worden om Readium aan te spreken, de referentiesoftware van het IDPF. Dit is een heel ruwe schets, met nog een aantal vragen. Waaronder: zullen we werken op basis van een desktopapplicatie of zullen we gebruik maken van een webapplicatie? Zoals de kaarten nu liggen, wordt het mogelijk een webapplicatie. En starten we van nul of zullen we gebruik maken van een aantal tools of software componenten die beschikbaar zijn. Zoals bijvoorbeeld BlueGriffon, wat een auteursomgeving is die reeds ondersteuning geeft voor ePUB3 en die open source is. Een aantal andere vragen: voor het aanmaken van websites heb je heel wat tools, heb je ook heel wat auteursomgevingen. Kunnen die tools of auteursomgevingen hergebruikt worden in de context van het aanmaken van digitale boeken? Op die vragen willen we graag een antwoord formuleren in de loop van dit project.

Generieke datamodellering voor meerkanaalspublicatie

 • We kijken intern in de workflow hoe we komen van de bronbestanden aangeleverd door de auteur tot het e-boek formaat. Met deze pilot zoeken we uit hoe alle formaten die tijdens de weg naar het e-boek worden gebruikt, beter op elkaar kunnen afgestemd worden.
 • In plaats van enkel te kijken naar de presentatieformaten zullen we in deze pilot kijken naar de generieke formaten en vooral de vertaalslag tussen die generieke formaten die gebruikt worden tijdens het uitgeverproces of de layout en het eigenlijke presentatieformaat.
 • Eerst en vooral kijken we bij alle uitgeverijen – zowel nationaal als internationaal – welke formaten worden gebruikt, wat de problemen zijn, hoe ze zich verhouden tov het digitale publiceren, hoe ze momenteel worden gebruikt, wat de frustraties en beperkingen zijn maar ook wat de sterkten van die formaten zijn. Wat is nodig om ze perfect te laten aansluiten op het presentatieformaat.
 • Er zal een lijst opgemaakt worden van vragen en criteria waarop al die formaten zullen afgetoetst worden. Vervolgens zal gekeken worden wat we kunnen doen met die formaten. Hoe kunnen we beperkingen oplossen, hoe kunnen we sterktes van het ene fomaat in het andere gebruiken. We zullen voorbeelden uitwerken rond bestaande inhoud en zien hoe we bepaalde inhoud kunnen gebruiken als voorbeeld voor een betere weg naar die presentatieformaten. We zullen ook kijken hoe die stand houden. Eenmaal we een aantal aanbevelingen en verbeteringen hebben toegepast, zullen we uitvoerig testen op de verschillende kanalen om te zien hoe die meerkanaalspublicatie geslaagd is en of de problemen effectief ook van de baan zijn.
 • Wat wordt uiteindelijk afgeleverd?
  Enerzijds technische rapporten, aanbevelingen, best practices en een portie methodologie. Anderzijds de inhoud van uitgevers. We zullen een aantal voorbeelden uitwerken van de aanbevelingen om die ook effectief te demonstreren. Alsook de vertaalslag demonstreren naar die uiteindelijke presentatieformaten. Mogelijk komt daar wat software bij kijken. Het is niet de bedoeling om een volledig softwarepakket uit te werken dat de workflow volledig zal optimaliseren. Wel wordt ondersteunende technologie voorzien die in een een PoC kan resulteren. Alle resultaten zullen ook regelmatig worden voorgesteld op seminaries en workshops zodat er ook van de GG feedback kan verwerkt worden en vragen kunnen worden beantwoord. Het blijft vraaggedreven onderzoek dus als er zaken zijn die leden van de Gebruikersgroep in de resultaten willen zien terugkomen of problemen die opgelost moeten worden, dan verwachten we van de GG input zodat we op de juiste lijn kunnen blijven.
 • De pilot werd opgestart op 1 maart. Er wordt een jaar lang halftijds aan gewerkt. Momenteel worden de gebruikte dataformaten opgelijst. Daarvoor werd een enquête opgesteld en rondgestuurd naar de uitgevers. Welke formaten worden er gebruikt, wat zijn hun kenmerken en een aantal zeer concrete vragen die zullen gesteld worden aan zoveel mogelijk uitgeverijen om goed in kaart te kunnen brengen wat er gebruikt wordt, wat de kenmerken ervan zijn en waar de problemen zitten.
  Daarnaast kijken we naar de formaten die we nu al kennen. Hoe worden die momenteel omgezet naar de presentatieformaten en wat zijn daar de problemen bij. Er wordt bekeken om een conceptueel voorstel uit te werken om te zien of die vertaalslag kan verbeterd worden.
  Van de resultaten die uit de studie komen, zal een grondige analyse worden gemaakt zodat we een goed overzicht krijgen. Vervolgens zullen een aantal voorbeelden uitgewerkt worden rond inhoud die zal gemodelleerd worden en waarbij onze eigen aanbevelingen en oplossingen zullen gedemonstreerd worden met de mogelijke software tools erbij.

Ontsluiting van metadata voor digitale publicaties

 • Waarom deze pilot? We merken dat er bij de uitgeverijen een grote diversiteit van metadataformaten bestaat. Ook het gebruik ervan verschilt erg, evenals de manier waarop men eraan geraakt, welke content managementsystemen er gebruikt worden. Opzet van dit project is om daar een zicht op te krijgen. Waar zitten de noden, waar de tekortkomingen. En hoe kunnen wij dan een meerwaarde bieden.
  Vooral Meta4Books zal instaan voor het survey-gedeelte, het in kaart brengen van al die metadataformaten. iMinds zal dan bekijken waar de tekortkomingen zitten en waar ze als onderzoeksinstelling aan verhelpen.
 • Een ander punt wat we zullen bekijken, is aggregatie en indexering. Wat gebeurt er momenteel? Als je je ISBN en metadata van je boeken hebt, dan worden die verstuurd naar Meta4Books. Momenteel gebeurt dat in een push model. Wij willen onderzoeken of het opbrengt om er een pull model van te maken. En we willen er een PoC van maken.
 • Tenslotte willen we ook het geavanceerd gebruik van metadata bekijken. Dat is wellicht het meest futuristische element in dit project. Momenteel beperkt het gebruik van metadata zich tot title based metadata. Het gaat enkel over het geheel van je boek en niet over elk klein deeltje van je boek. Daardoor beperk je min of meer de zoekmogelijkheden binnen het boek of welke info je uit het boek zelf kunnen halen. Wat we willen bekijken is of we die boeken kunnen verrijken met metadata op een zeer fijnkorrelige manier. Meer bepaald tot op het niveau van het woord. Tijdens seminaries die we volgden, maakten we kennis met het boek als API (Application Programming Interface). We willen interface definiëren die je toegang geeft tot de inhoud van een boek. Dracula Dissected is daarvan een voorbeeld. Het boek Dracula werd heel fijn geannoteerd, werd helemaal uiteengetrokken aan de hand van data en op verschillende creatieve manieren terug samengebracht. Je krijgt m.a.w. een volledig andere kijk op dezelfde inhoud. 
 • Dat vertaalt zich in een aantal deeltaken. Een eerste is om te bekijken welke metadataformaten gebruikt worden, welke uitgeverijen staan er ver in, waar zitten de pijnpunten. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door Meta4Books. MMLab zal op basis daarvan nieuwe oplossingen voorstellen. In afwachting van de resultaten van de survey zullen we ook al kijken naar het gestandaardiseerd gebruik van metadata op internationaal vlak. En dan vooral ook PoC’s bouwen om het geavanceerd gebruik van metadata toe te passen in de prakijk. We zijn vooral geïnteresseerd in de verrijkingen, het boek as API, maar ook die indexering en het pull model voor indexering en aggregatie.
 • Huidige status: een vragenlijst (zie ook vorige pilot) werd uitgestuurd naar de uitgevers.

Op de volgende Gebruikersgroep geven we een status update m.b.t de pilootprojecten.

Het pilootproject m.b.t mogelijke businessmodellen voor de educatieve uitgeverijen staat nog in de startblokken. We komen hier later op terug.