De Gebruikersgroep brengt alle bedrijven en organisaties die betrokken willen zijn bij het project op een regelmatige basis samen. De leden engageren zich om het project mee richting te geven en te sturen. Samen fungeren ze als klankbordgroep en adviesorgaan van het project.

Doel van de gebruikersgroep

De Gebruikersgroep heeft als bedoeling om alle bedrijven en organisaties die betrokken willen zijn bij het project, op een regelmatige basis samen te brengen. De Gebruikersgroep fungeert tevens als klankbordgroep en adviesorgaan. De deelnemende uitgevers en ICT-bedrijven kunnen hier hun belangrijkste noden en verwachtingen formuleren, zodat het project daar maximaal kan op inspelen. De projectverantwoordelijke van Boek.be zal op basis van de veelvuldige contacten met het brede veld input geven rond de noden van de uitgevers, zodat het vraaggedreven karakter tijdens het volledige traject kan worden behouden.
De Gebruikersgroep komt om de drie maanden samen.

Samenstelling

De Gebruikersgroep wordt voor het grootste deel samengesteld met vertegenwoordigers van de Vlaamse Uitgevers. Maar naast de uitgevers nemen we ook ICT-bedrijven op in de Gebruikersgroep. Ook zij behoren tot de doelgroep van dit VIS-traject. Veel ICT-bedrijven zijn bezig de grenzen van de technologische mogelijkheden af te tasten en staan voor de uitdaging innovatieve producten aan te bieden die beter afgestemd zijn op de noden van de uitgevers.
Welke ICT-bedrijven worden opgenomen, wordt bepaald door de operationele leiding van het project, in samenspraak met de uitgevers die deel uitmaken van de Gebruikersgroep. Hierbij zal de voorkeur uitgaan naar ICT-bedrijven die reeds contacten onderhouden met uitgevers en ervaring hebben met collectief onderzoek inzake digitale content.

De Gebruikersgroep van dit project wordt als volgt samengesteld:

 • De verantwoordelijke voor de operationele leiding van het project
 • De projectleider Uitgeverij van de toekomst bij Boek.be
 • Hoofd van het Kenniscentrum van Boek.be
 • De verantwoordelijke van het labo ‘nieuwe vormen van e-boeken en nieuwe vormen van lezen’
 • De verantwoordelijke van het labo businessmodellering
 • De contactpersoon van elke uitgeverij die zich in het project engageert
 • De contactpersoon van de ICT-bedrijven die in overleg met de uitgevers worden geselecteerd
 • De contactpersoon van de ICT-bedrijven die in een pilot participeren
 • De projectverantwoordelijke van Bibnet die het VEP en Innovatief Aanbesteden coördineert
 • De verantwoordelijke van het regionale Innovatiecentrum
 • De verantwoordelijke van het Memori-Tetra- traject
 • De verantwoordelijke van het VIGC VIS-traject ‘Paper-to-x’
 • De verantwoordelijke van het iRead+ project
 • De verantwoordelijke van het IWT
   

Financiële deelname aan de gebruikersgroep

Uitgevers en ICT-bedrijven die wensen te participeren aan de gebruikersgroep worden gevraagd om een financiële bijdrage te doen aan het project. De inschrijving voor de Gebruikersgroep is telkens geldig voor 1 jaar en kan daarna verlengd worden.

 • Uitgevers

De bijdrage van de uitgevers wordt gerelateerd aan de omzet van de uitgeverij, zoals die werd opgegeven aan de VUV. Uitgevers die geen lid zijn van de VUV kunnen ook deelnemen, mits een accountantsverklaring met de omzet van het afgelopen jaar.

Uitgevers die deelnemen aan de Gebruikersgroep kunnen ook (soms gratis) een aantal van hun personeelsleden inschrijven voor deelname aan de workshops en de seminaries die door het project worden georganiseerd. Voor kleine uitgevers is dat 1 medewerker. Voor middelgrote 2 en voor grote uitgevers 3 medewerkers. 

Jaarlijks deelnametarief:
grote uitgevers > 12,5 miljoen €: deelname = 3000 euro
middelgrote uitgevers 250.000 - 12,5 miljoen euro: deelname = 2000 euro
kleine uitgevers < 250.000 euro: deelname = 1000 euro

Deze tarieven gelden voor het jaar 2012-2013.
Ze zijn berekend op een deelname van 16 uitgeverijen. Indien er meer uitgevers deelnemen kunnen de bijdragen per uitgever dalen. 

 • Technologiebedrijven

De bijdrage van de technologiebedrijven wordt gerelateerd aan de omzet van het bedrijf. 

Technologiebedrijven die deelnemen aan de Gebruikersgroep kunnen ook (soms gratis) een aantal van hun personeelsleden inschrijven voor deelname aan de workshops en de seminaries die door het project worden georganiseerd. Voor kleine bedrijven is dat 1 medewerker. Voor middelgrote 2 en voor grote bedrijven 3 medewerkers. 

Jaarlijks deelnametarief:
grote bedrijven > 12,5 miljoen €: deelname = 3000 euro
middelgrote bedrijven 250.000 - 12,5 miljoen euro: deelname = 2000 euro
kleine bedrijven < 250.000 euro: deelname = 1000 euro

 • Andere organisaties

De andere organisaties (zie hierboven) kunnen gratis deelnemen aan de Gebruikersgroep. Zij kunnen ook één medewerker gratis laten deelnemen aan de seminaries en workshops. 

Omdat Uitgeverij van de Toekomst een dynamisch project is, kan de samenstelling van de Gebruikersgroep wijzigen.
Wie zich inschrijft, engageert zich voor een periode van 1 jaar. Na één jaar kan deelname worden stopgezet. Zoniet wordt de deelname automatisch met één jaar verlengd.

De voorzitter van de Gebruikersgroep wordt verkozen uit de afgevaardigden van de deelnemende uitgeverijen. Dat gebeurt op de eerste vergadering van de Gebruikersgroep. Voor het werkingsjaar 2012-2013 fungeert Steven Van Tittelboom, product manager e-publishing bij Lannoo als voorzitter.