Veel gestelde vragen, bedenkingen, twijfels en onzekerheden? We proberen een antwoord te formuleren conform de afspraken gemaakt in onze overeenkomst met enerzijds IWT en anderzijds onze partners van iMinds.

Is er een procedure voor het indienen van projectvoorstellen vanuit uitgeverijen en ICT-bedrijven?
De procedure voor het indienen van projectvoorstellen werd uitgewerkt en voorgesteld op de eerste vergadering van de Gebruikersgroep. Je vindt ze onder 'documenten'.
 

Wie beslist er welke projecten worden uitgevoerd en welke niet?
In eerste instantie is het de operationele leiding die hierover oordeelt en die de projecten voorlegt. Na het advies van de Gebruikersgroep is het finaal de operationele leiding van het project die de knoop doorhakt.
 

Wie kan een pilootproject aanvragen?
Pilootprojecten kunnen aangevraagd worden door verschillende partijen:

  • Door uitgevers
  • Door ICT-bedrijven
  • Door consortia van uitgevers, al dan niet in combinatie met een of meerdere IT-bedrijven
  • Een organisatie van uitgevers zoals bijv. Knooppunt, GEWU, ….

Een pilootproject kan ook aangevraagd worden door een bedrijf dat geen deel uitmaakt van de Gebruikersgroep. Maar het is wel een voorwaarde voor goedkeuring dat het bedrijf zich engageert om na de goedkeuring aan te sluiten bij de Gebruikersgroep.

Wat verstaat u precies onder participeren aan dit project? Is iedereen die lid is van VUV participant?
Participeren in het project betekent in eerste instantie deel uitmaken van de Gebruikersgroep. Als men als uitgever of IT-bedrijf een projectvoorstel wil uitvoeren, zal men sowieso deel moeten gaan uitmaken van de Gebruikersgroep.
 

Welke voordelen geniet een lid van een Gebruikersgroep tov een niet-lid van zo’n Gebruikersgroep?
De leden van de Gebruikersgroep hebben inspraak in de keuze van de pilootprojecten en bepalen mee de belangrijkste oriëntaties van het project. Zij kunnen ook gratis deelnemen aan de workshops en de seminaries die binnen het project worden opgezet.
 

Hoe open is open?
Publicaties, onderzoeken die met IWT-geld betaald zijn moeten in open access d.i. voor iedereen beschikbaar worden gesteld, want betaald met overheidsgeld. Als we dit doortrekken naar de tools die vanuit dit project ontwikkeld worden, betekent dit dan dat het open source tools worden?

Een VIS-traject krijgt 80% subsidies, wat een zeer hoge subsidiegraad is. Dit betekent dat alle kennis die binnen het kader van het project wordt opgedaan, zoveel mogelijk moet worden gedeeld met een zo ruim mogelijke groep van bedrijven uit de doelgroep. Projectresultaten zijn geen open access, in de betekenis dat de resultaten aan iedereen gratis worden vrijgegeven. Alle projectresultaten worden eigendom van Boek.be om deze vervolgens te verspreiden naar een zo ruim mogelijke groep van (doelgroep)bedrijven of om als achtergrondkennis te gebruiken. Indien het samenwerkingsverband (VIS) toch intellectuele eigendomsrechten opbouwt op basis van het collectief onderzoek, dient het, overeenkomstig het VIS-besluit, eventuele licenties te verlenen aan gelijke en toegankelijke voorwaarden.

Meer informatie: zie http://www.iwt.be/faq/veel-gestelde-vragen-rond-vis-programma-vis-faq-box#t33n504

Kunnen bedrijven (uitgevers, ICT-bedrijven) buiten het project ook afspraken maken met iMinds rond bepaalde projecten, indien ze de kennis niet willen delen?
Uiteraard.

Wat houdt het lidgeld voor de Gebruikersgroep precies in? Is dit een aansluiting per bedrijf en met hoeveel mensen kunnen we dan deelnemen?
Alle uitgevers die wensen deel uit te maken van de Gebruikersgroep kunnen aansluiten, mits zij een bijdrage betalen. De bijdragen gelden voor 1 jaar (vanaf oktober). Men sluit aan per bedrijf voor de duurtijd van 1 jaar. Voor kleine en middelgrote uitgevers/ICT-bedrijven kan per bedrijf kan 1 persoon deel uitmaken van de Gebruikersgroep. Voor grote uitgevers/ICT-bedrijven kunnen 2 personen deelnemen. ICT-bedrijven die deel wensen uit te maken van de Gebruikersgroep moeten hun aanvraag indienen en aangeven in hun referenties met welke uitgevers zij reeds samenwerken en rond welke punten zij expertise hebben opgedaan m.b.t. digitale content. De operationele leiding beslist op basis van de aanvragen en in overleg met de uitgevers in de Gebruikersgroep welke ICT-bedrijven kunnen deelnemen. De samenstelling van de Gebruikersgroep is op elk moment vatbaar voor aanpassing, mits goedkeuring door de operationele leiding.

Leden van de Gebruikersgroep hoeven niet te betalen voor de workshops en seminaries. Hoeveel mensen mogen dan aan deze events deelnemen?
Bedrijven die deel uitmaken van de Gebruikersgroep kunnen gratis deelnemen aan alle workshops en seminaries. Kleine uitgevers kunnen één persoon gratis afvaardigen. Middelgrote twee en grote uitgevers drie. Idem voor de ICT-bedrijven. Iedereen, ook mensen en bedrijven die geen deel uitmaken van de Gebruikersgroep kunnen deelnemen aan de workshops en seminaries, maar dan wel tegen betaling.